Metta stap voor stap

De eerste stap is de aanvraag voor het uitvoeren van een Metta quick scan door een adviseur. In deze fase leveren bedrijven zelf veel bestaande informatie aan die het verdere proces aanzienlijk kunnen versnellen.

De Metta quick scan identificeert onder andere de effecten die relatief eenvoudig binnen de poorten van een bedrijf kunnen worden voorkomen, kunnen worden gereduceerd, of kunnen worden gemitigeerd. Dat leidt al tot een reducering van de effecten van de bedrijfsactiviteiten. In sommige gevallen leidt het ook tot een reductie van kosten, zoals bijvoorbeeld in het geval van een energiebesparing, maar in ieder geval resulteert het in een goed inzicht in de effecten van het bedrijf op het milieu, het landschap en de leefomgeving. Wat niet binnen de poort kan worden opgelost heten de Overgebleven, Onvermijdelijke, Ongewenste Impacts; oftewel de 3OIs.

De 3OIs van een bedrijf worden a) per locatie of installatie, b) voor het volledige bedrijf, of c) voor het volledige bedrijf plus de toeleverende bedrijven geïdentificeerd voor een bepaalde periode in het verleden. Zo ontstaan 3 compensatie niveaus:

  • Metta: bedrijfslokatie of een specifieke installatie in Nederland
  • Metta Goud: het volledige bedrijf (alle lokaties/installaties)
  • Metta Platina: volledige bedrijf plus toeleverende bedrijven


Aan de hand van de 3OIs wordt de compensatiebehoefte vastgesteld. De compensatie wordt bij voorkeur zo lokaal mogelijk gerealiseerd; lokaal in geografisch opzicht, maar ook qua impact zo nabij mogelijk: bv een afvalwaterstroom wordt gecompenseerd met het opschonen van eenzelfde hoeveelheid water of de rehabilitatie of restauratie van een stroomgebied. Indien mogelijk worden er verschillende opties geïdentificeerd en kan het bedrijf een keuze maken voor de optie waar een bepaalde binding mee wordt ervaren.

Als er opdracht verleend is tot compensatie komt het bedrijf in aanmerking voor het Metta vignet. Het vignet geldt dan voor de periode waarover het bedrijf impact-neutraal is geweest. Dat kan bijvoorbeeld een kalenderjaar zijn, of een aantal opeenvolgende jaren. Het staat het bedrijf vrij deze periode zelf te kiezen. Uiteraard wordt de uitvoer van de compensatie gemonitord en wordt hier ook over gerapporteerd.